Zadania dotowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2017

 

ZADANIE NR 1

Nazwa zadania: Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo

Koszt kwalifikowany: 13 500,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 9 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na: a) wydatki i zakupy inwestycyjne do kwoty 2 000,00 zł b) realizację zadań bieżących do kwoty 7 000,00 zł Opis zadania: Zadanie którego dotyczyć będzie dotacja to prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach. Ośrodek działa od 2005 roku. W 2012 roku nastąpiła rozbudowa ośrodka o dodatkową wolierę służącą do przetrzymywania ptaków większych gatunków i przygotowywania ich do wypuszczenia na wolność. Do ośrodka trafiają głównie ptaki z terenu naszego nadleśnictwa, jak i terenów przyległych.

Sprawozdanie z realizacji zadania

W roku 2017 Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/D/381/20/2017   zawartą na zadanie pt.:  „Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo”.
Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwieniem im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają różne gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka z roku na rok wzrasta. W 2011 roku zostało przyjętych 43 ptaki, w 2012 roku 44, w 2013 33 ptaki, 2014 51 ptaków, w 2015 45 ptaków, w 2016 roku przyjętych zostało 65 ptaki, w 2017 do dnia rozliczenia wniosku 40 ptaków. Zdecydowana większość po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów.

Usytuowanie naszego ośrodka sprawie, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu migracyjnym.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków na Pomorzu, z roku na rok pomagamy coraz liczniejszego grupie ptaków. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacja leczonych u nas ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka. W 2012 roku została przeprowadzona rozbudowa ośrodka, poprzez budowę woliery służącej do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, tuż przed wypuszczeniem na wolność. W bieżącym roku zakupiono nową zamrażarkę do przetrzymywania karmy dla ptaków oraz wagę.

Ośrodek rehabilitacji prowadzi współpracę z innymi placówkami tego typu na terenie Polski, dzięki temu udało się w bieżącym roku przekazać do dalszej rehabilitacji bielika oraz wypuścić na wolność ponad 40 pustułek z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

ZADANIE NR 2

Nazwa zadania: Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Koszt kwalifikowany: 80 000,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania pod tytułem: „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo”, planowane jest zebranie z terenów leśnych, w tym z miejsc postoju oraz terenów rekreacyjnych ok. 25 Mg odpadów. Odpady będę zbierane również w sposób selektywny. Planowane jest również usuwanie pojawiających się nielegalnych wysypisk śmieci. Dużym problemem są również wyrzucane do lasu odpady po remontach, śmieci takie pojawiają się zwykle na miejscach postojowych.

Sprawozdanie z realizacji zadania

W roku 2017 Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/D/381/69/2017   zawartą na zadanie pt.:  „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo”.

W ramach zadania zebrano łącznie z terenów leśnych 33,7 tony odpadów, w okresie II- X, w tym:

- 1,75 Mg makulatury

- 6,4 Mg odpadów z tworzyw sztucznych

- 25,55 Mg odpadów pozostałych

Nadleśnictwo prowadzi zbór z całego swojego terenu, jednocześnie posiadając 5 lokalizacji kontenerów na zbiór odpadów; Szkółka Leśna w Domatowie, Leśniczówki: Starzyno, Kępino, Sobieńczyce i Darżlubie.   

W ramach prac związanych z usuwaniem odpadów z terenów leśnych, usunięto nielegalne wysypisko śmieci położone w Leśnictwie Jastarnia, o powierzchni ok 0,10 ha. Zebrane odpady do głównie gruz, fragmenty płyt betonowych i odpady budowlane. W celu uniknięcia powstawania nielegalnych „wysypisk” nadleśnictwo zwiększyło intensywność patrolowania miejsc szczególnie narażonych na zaśmiecania oraz zabezpieczało tereny leśne przed nielegalnym wjazdem do lasu.