Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik w załączniku

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Wejherowo - plik w załączniku

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Wejherowo- plik w załączniku

    kategoria 1.1 obszary chronione

    kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego. (Ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych prosimy kierować do Dyrektora RDOŚ w Gdańsku).

    kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

    kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

    kategoria 4.1 lasy wodochronne

    kategoria 4.2 lasy glebochronne

    kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

W warunkach Nadleśnictwa Wejherowo większość tych lasów jest uznana w drodze decyzji Ministra Środowiska za lasy ochronne i przyporządkowana w planie urządzenia lasu na lata 2005-2024 do gospodarstwa specjalnego. Obszary w granicach prawnych form ochrony przyrody także należą do obszarów HCVF. Zatem w większości przypadków lasy HCVF pokrywają się z już istniejącymi formami ochrony przyrody.

RDLP Gdańsk prowadzi konsultacje społeczne w sprawie typowania nowych powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie swoje propozycje może zgłosić każdy zainteresowany. Zabiegi gospodarcze planowane w lasach HCVF poddawane są konsultacjom społecznym.

Poniższe zestawienie przedstawia powierzchnie lasów poszczególnych kategorii HCVF w Nadleśnictwie Wejherowo.

 

HCVF 1.1 - obszary chronione

HCVF 1.2 - ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2.0 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3.0 - rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

HCVF 4.1 - lasy glebochronne

HCVF 6.1 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Powierzchnia [ha]

2407,25

258,13

1730,77

2826,22

1284,46

3808,847

9,91


    Informacji dotyczących adresów leśnych ( z wyjątkiem kategorii 2 i 3 tu pytania prosimy kierować do RDLP w Gdańsku) udziela:

    Izabela Pleskot, tel. 58 672 98 06 izabela.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl

    Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

    Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Izabela Pleskot, tel. 58 672 98 06 izabela.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl